Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Supermarket

Chladicí systémy jsou nezbytnou součástí instalací v supermarketech. Vzhledem k široké škále produktů nabízených ve velkoplošných prodejnách vyžaduje řada z nich chladicí nebo mrazicí podmínky.

Každou instalaci chlazení je třeba vybrat s ohledem na individuální potřeby prodejny.

Investoři by měli především věnovat pozornost nákladům a bezpečnosti instalace. Pro správný návrh systému je nejprve třeba stanovit počet a rozložení bodů, ze kterých je nutné odvádět teplo. Nejdůležitějšími body jsou chlazené vitríny, chladírny a klimatizační systémy.

Společnost Hexonic nabízí řadu výměníků tepla, které úspěšně fungují v chladicích instalacích obchodů a zaručují bezpečný a optimalizovaný provoz systému.

Nepřímý systém

Nepřímé chladicí systémy se dělí na dva typy okruhů – primární okruh chladiva a jeden nebo dva sekundární okruhy.

Nepřímé chladicí systémy se sekundárními okruhy jsou často konstruovány z kompaktních chladicích jednotek. Kompresor, výparník a kondenzátor jsou umístěny ve strojovně ve velké vzdálenosti od míst, kde probíhají procesy chlazení a rekuperace tepla. Tento systém umožňuje nejen snížit spotřebu množství primárního chladiva, ale také snižuje riziko jeho úniku. Díky tomu je možné v chladicích systémech obchodů použít chladiva jako je např. čpavek. Je možné tato chladiva bez problémů použít i v primárním okruhu, který je umístěn v bezpečné a utěsněné místnosti.

S deskovými pájenými výměníky tepla společnosti Hexonic ve funkci kondenzátorů, výparníků a chladičů přehřáté páry je zajištěna účinnost a bezpečnost chladicího systému, který je umístěn ve strojovně.

Nízkoteplotní systémy

Nízkoteplotní proces odpařování vyžaduje nízké tlaky, i když je kondenzační tlak na normální úrovni. V některých případech je nutné oddělit úrovně tlaku vypařování a kondenzace více než jedním stupněm kompresoru. Vyplývá to ze skutečnosti, že s rostoucím tlakovým poměrem v kompresoru se zvyšuje i teplota na jeho výstupu. Práce při vysoké teplotě zkracuje životnost a zmenšuje výkon kompresoru a zvyšují se tak provozní náklady.

Do wytwarzania szczególnie niskich temperatur stosuje się układy chłodnicze z dwustopniowym sprężaniem. W bardzo niskich temperaturach wymagane są duże różnice ciśnień między parownikiem a skraplaczem. W sprężarce wydajność objętościowa znacznie spada przy wysokich stosunkach ciśnień. Chłodzenie pośrednie gazem jest stosowane między dwoma stopniami sprężarki.

Chłodzenie międzystopniowe oparów czynnika chłodniczego między sprężarką niskiego stopnia, a sprężarką wysokiego stopnia obniża temperaturę wylotową sprężarki wysokiego stopnia do nieszkodliwych wartości i poprawia wydajność sprężania oraz zmniejsza zużycie energii.

System dwustopniowy pracuje z dwustopniową kompresją. Gaz rozprężny oddzielany jest od ciekłego czynnika chłodniczego między dwoma zaworami rozprężnymi i kierowany jest do sprężarki wysokiego stopnia. Usunięcie gazu między etapami rozprężania obniża jakość pary czynnika chłodniczego na wejściu do parownika. Ze względu na niższą jakość wchodzącej pary, czynnik chłodniczy przechodzący przez parownik będzie w stanie absorbować więcej ciepła, zmniejszając wymagane masowe natężenie przepływu czynnika chłodniczego dla danej wydajności chłodniczej. Dzięki temu rozmiar sprężarki niskiego stopnia może być mniejszy, a ze względu na zwiększony współczynnik przenikania ciepła w parowniku, wymagana powierzchnia wymiany ciepła jest również zmniejszona.

Systém s nainstalovaným intercoolerem (mezichladičem) využívá stupeň nepřímého odpařování k chlazení výfukových plynů z nízkotlakého kompresoru. Proces podchlazení snižuje kvalitu páry na výstupu, snižuje se tak průtok chladiva přes výparník. Následně může systém pro požadovanou účinnost chlazení použít nízkotlaký kompresor. Chladivo se po výstupu z intercooleru zcela neodpaří. Zbytek kapaliny se odpaří po smíchání s horkým výstupním plynem z nízkotlakého kompresoru. Výsledkem je mnohem více účinné chlazení plynu. Plyn z vysokotlakého kompresoru je možné udržovat na přijatelné teplotě, tím se také zvyšuje účinnost kompresoru.

Deskový pájený výměník tepla společnosti Hexonic minimalizuje teplotní rozdíl mezi odpařujícím se a ochlazeným proudem, zvyšuje tak účinnost systému.

Kaskádový systém sestává ze dvou samostatných chladicích okruhů, ve kterých se používá chladivo vhodné pro daný teplotní rozsah. Oba okruhy jsou vzájemně propojeny nepřímým kaskádovým výměníkem tepla, který pracuje jako kondenzátor a výparník.

Vysokoteplotní okruh je chlazený vzduchovým kondenzátorem a využívá kaskádový výměník tepla jako výparník, nízkoteplotní okruh vytváří chlad ve studeném výparníku a využívá ho jako kondenzátor. Výhodou tohoto systému je možnost použití dvou typů chladiv s rozdílným tlakem par a výběr vhodného chladiva a rozvodu oleje v kaskádovém systému lze provádět samostatně pro každý okruh.

Díky své odolnosti vůči teplotním změnám a tlakovým špičkám je deskový pájený výměník tepla, zapojený jako kaskádový výměník, ideálním řešením. Kvůli velmi vysokým teplotním rozdílům, které nepříznivě ovlivňují samotný výměník tepla, se doporučuje před výstupem na kondenzační straně nainstalovat chladič. Chladič snižuje výstupní teplotu plynu na straně kaskádové jednotky, energii z přehřátí využívá k ohřevu vody na vysokou teplotu.

Současné trendy stále více kladou důraz na ekologicky šetrná řešení. Chladicí systémy založené na CO2 se stávají stále populárnější. Pro optimalizaci chladicích systémů CO2 se obvykle používají dvoustupňové kompresorové kaskády s vyšší kritickou teplotou chladicího okruhu ve vysokotlakém kompresoru.