Chceme-li zobrazit obsah specifický pro Vaši polohu, nastavíme zemi na: , jazyk: CS. Můžete pokračovat v těchto nastaveních nebo je změnit.
Změna Pokračovat

Čistírny odpadních vod

Sestavy zařízení a objektů , které slouží k odstraňování škodlivin obsažených v odpadních vodách a k neutralizaci kalů vznikajících při jejich čištění.

Základní funkcí čistírny odpadních vod je urychlit přirozené procesy, kterými se voda čistí.

Rozlišujeme komunální čistírny odpadních vod a průmyslové čistírny odpadních vod. První jmenované jsou připraveny pro čištění smíšených domovních odpadních vod. Druhý typ je přizpůsoben pro čištění odpadních vod vznikajících v průmyslových procesech.

Rozlišujeme dvě základní fáze zpracování odpadu – primární a sekundární. První fáze čištění, nazývaná předběžná, sestává z jednoduchých mechanických operací (např. cezení, provzdušňování), a fyzikálních procesů (např. sedimentace). V průběhu těchto procesů se z odpadních vod odstraňují větší pevné částice jako zrnité částice, olej a tuky. Ve druhé fázi se ke stejnému účelu využívají biologické a chemické procesy. Z odpadních vod se odstraňují znečišťující látky v procesu biologické oxidace za účasti mikroorganismů. Odpadní vody obsahující chemické organické sloučeniny a těžké kovy se čistí pomocí fyzikálně-chemických a chemických metod. Patří mezi ně koagulace, neutralizace, extrakce, sorpce, elektrolýza a destilace.