Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Systémy chladenia

Chladiace systémy zaisťujú udržiavanie vhodnej teploty v priemyselných a komerčných objektoch.

Výmenníky tepla sú základnými prvkami chladiacich zariadení.

Pri procese chladenia odovzdávajú energiu vyparujúceho sa chladiva, pri procese ohrevu je zdrojom energie kondenzačné chladivo.

V systémoch, kde sú médiom chladiva, napr. v tepelných čerpadlách a chladičoch, sa používajú spájkované doskové výmenníky tepla Hexonic typu R, ktoré sú navrhnuté tak, aby fungovali ako kondenzátory alebo výparníky. Výmenníky tohto typu majú konštrukciu so zvýšenou pevnosťou a s optimalizovanou geometriou určenou pre chladiace aplikácie. Voľba vhodných nátrubkov umožňuje ich integráciu s akoukoľvek inštaláciou napájanou chladivom.

Klimatizácia

Klimatizácia priestorov, v ktorých prebiehajú výrobné procesy s požiadavkami na určité prevádzkové podmienky, sa nazýva priemyselná klimatizácia. Medzi druhy priemyselnej klimatizácie patrí aj klimatizácia priestorov farmaceutického a potravinárskeho priemyslu a operačných sál. V týchto systémoch sú sprísnené požiadavky na čistotu vzduchu. Kde je primárnou úlohou klimatizácie zaistiť dobré pracovné podmienky, hovoríme o komfortnej klimatizácii. Bytové klimatizačné systémy odvádzajú teplo zo stlačeného vzduchu. V týchto systémoch fungujú výmenníky tepla ako vnútorný výmenník, podchladzovač a rekuperačný výmenník. Teplo získané z klimatizácie je možné využiť na ohrev vody.

V klimatizačných systémoch sa používajú mechanické alebo absorpčné chladiče. Mechanický chladič ochladzuje vzduch kvapalinou. Teplo sa v chladiacom okruhu odoberá výparníkom a kondenzátorom. Spoločnosť Hexonic navrhla výmenníky tepla prispôsobené moderným chladivám, ako je R410A. Doskové spájkované výmenníky tepla zlepšujú účinnosť systému tým, že fungujú aj ako podchladzovače, ekonomizéry alebo chladiče. Absorpčné chladiče používajú ako absorbent bromid lítny a chladivom je voda. Výmenníky tepla v takýchto systémoch fungujú ako podchladzovače pre vstupné ohrievače.

Chladenia serverovne
V typickej serverovni spotrebujú chladiace systémy asi 60 % celkovej spotreby energie, čo z nich robí jeden z kľúčových faktorov určujúcich ziskovosť dátových centier. Serverovne vyžadujú chladenie 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v dôsledku toho spotrebujú oveľa viac energie ako chladenie iných typov miestností.

Majitelia a prevádzkovatelia dátových centier hľadajú spoľahlivé, energeticky efektívne, moderné riešenia s dlhou životnosťou a minimálnou údržbou. Vhodne navrhnuté systémy chladenia zaisťujú ich celoročnú činnosť a nižšie prevádzkové náklady. Vhodné pracovné podmienky inštalovaných zariadení bez ohľadu na ročné obdobie a meniace sa zaťaženie sú dnes jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré projektanti analyzujú. Výmenníky tepla spoločnosti Hexonic majú vysokú účinnosť a kompaktné rozmery, ktoré šetria miesto v chladiacich systémoch serverovní.

Lokálne chladenie

Najbežnejšími chladiacimi systémami sú systémy lokálne. Tieto systémy zaisťujú chladenie v jednej budove, napríklad v hoteli, nemocnici alebo kancelárskej budove. Zdrojom chladenia sú obvykle chladiace agregáty (chillery), inštalované v každej budove. Chlad sa prenáša do vnútorného chladiaceho systému doskovým výmenníkom tepla. Vzduchový kvapalinový chladič a doskový výmenník tepla umožňujú optimalizáciu systému. Takto konštruovaný systém s príslušným výkonom funguje plynulejšie a minimalizuje riziko poruchy.

Výmenníky tepla môžu byť nainštalované na rôznych úrovniach budovy. Tie potom fungujú ako rozdeľovače tlaku, prenášajú chlad medzi zónami a eliminujú tak problém rozdielu tlakov.

Diaľkové chladenie

Koncept sieťového diaľkového chladenia sa v poslednom čase stáva stále populárnejším. Miesto z lokálnych systémov umiestnených v každej budove sa chlad sa čerpá z jedného centrálneho zdroja. Toto riešenie je priaznivé pre životné prostredie a umožňuje dosiahnuť výrazné ekonomické výhody. Ďalšou výhodou tohto riešenia v objektoch napájaných z chladiacej siete je absencia vibrácií a hluku.

Systém diaľkového chladenia ponúka v závislosti od potrieb budovy veľkú flexibilitu bez nutnosti inštalácie chladičov. Najefektívnejším a najekonomickejším riešením je spojenie dodávok elektriny, vykurovania a chladenia od jedného dodávateľa. Takéto riešenie minimalizuje náklady na inštaláciu a prevádzku systému. Distribúcia chladu v systémoch diaľkového chladenia môže byť priama alebo nepriama. Výmenník tepla v nepriamom systéme oddeľuje vnútorný systém od vonkajšieho. Výmenník tepla funguje ako oddeľovač tlakového okruhu, to sa prejavuje nižším tlakom v inštalácii, a znižuje tak hladinu hluku v systéme. Toto riešenie tiež uľahčuje detekciu prípadných netesností, čo vedie k zníženiu prevádzkových nákladov.

V priamom systéme chladenia smeruje chlad do inštalácie vo vnútri budovy, až tam dochádza k jeho rozdeľovaniu. Tento typ inštalácie zvyšuje riziko kontaminácie vody a úniku vody v budove. Inštalácia doskového výmenníka tepla Hexonic do nepriameho chladiaceho systému zaisťuje minimálnu spotrebu energie a zlepšuje prevádzku systému.
Zainstalowanie płytowego wymiennika ciepła Hexonic w pośrednim układzie chłodzenia zapewnia minimalne zużycie energii oraz usprawnia pracę systemu.