Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Teplárenstvo

Je to oblasť energetiky, ktorá zaisťuje dodávky tepla z teplárne alebo z tepelnej elektrárne do centralizovaných teplárenských systémov.

Teplo z kombinovanej výroby tepla a elektriny zaisťuje bezpečnosť a komfort používania a nižšie emisie spalín výfukových plynov, čo je dôležité pre kvalitu ovzdušia v meste,

Teplárenský systém má tri hlavné súčasti: zdroj tepla, ktorým je kombinovaná výroba tepla a elektriny alebo tepláreň, teplárenská sieť, ktorou sa horúca voda alebo para dopravuje k spotrebiteľom, a odovzdávacie stanice, ktoré prijímajú teplo v budovách.

Systémový prenos tepla dopravuje tepelnú energiu každý deň k miliónom príjemcov. Svoj podiel na tom má aj spoločnosť Hexonic. Naše výmenníky pracujú aj v najväčších svetových teplárenských systémoch. Najčastejšie používanými zariadeniami v odovzdávacích staniciach sú doskové spájkované výmenníky tepla, pretože sú spoľahlivé, odolné a predovšetkým majú veľmi široký záber. To umožňuje ich používať ako v malých bytových odovzdávacích staniciach, tak aj v odovzdávacích staniciach, ktoré sú umiestnené vo viacgeneračných budovách a v budovách verejných služieb. V odovzdávacích staniciach môžu byť tiež použité rúrkové výmenníky tepla, ako sú JAD alebo HAD.

Jednoúčelová objektová odovzdávacia stanica

Odovzdávacie stanice sú systémy umiestnené na rozhraní medzi mestskou tepelnou sieťou a inštaláciami vo vnútri budovy.

Jedným z druhov odovzdávacích staníc je jednoúčelová odovzdávacia stanica. Na rozdiel od dvojúčelovej odovzdávacej stanice pracuje iba pre potreby jedného odberového okruhu, najčastejšie ústredného vykurovania (UK), alebo zásobuje bytové odovzdávacie stanice. Teplá úžitková voda (TUV) sa ohrieva individuálnymi zdrojmi tepla, napr. plynovými kotlami, s použitím zásobníka teplej úžitkovej vody s rúrkovou špirálou v ohrievači cez odovzdávacie stanice, ktoré odovzdávajú teplo zo zbernej odovzdávacej stanice na UK a TUV v jednotlivých priestoroch.

Úlohou jednoúčelovej odovzdávacej stanice je odovzdávanie tepla zo siete diaľkového vykurovania do siete UK v objekte doskovým alebo rúrkovým výmenníkom tepla. V dôsledku toho získa koncový užívateľ v inštalácii bezpečnejšiu, nižšiu teplotu a tlak ako v diaľkovej sieti. Široká škála výrobkov spoločnosti Hexonic umožňuje výber výmenníkov tepla do prakticky ľubovoľnej veľkosti odovzdávacej stanice. V tejto aplikácii sú použité doskové spájkované výmenníky tepla radu L, tiež vo variante Luna alebo SafePLATE, alebo rúrkové výmenníky tepla JAD a HAD.

Dvojúčelová objektová odovzdávacia stanica

Teplo zo siete diaľkového vykurovania je odovzdávané do inštalácie vo vnútri budovy pomocou odovzdávacej stanice tepla.

Medzi také stanice patria aj dvojúčelové odovzdávacie stanice. Na rozdiel od jednoúčelovej odovzdávacej stanice je úlohou dvojúčelovej odovzdávacej stanice zásobovať teplom dva vykurovacie okruhy, najčastejšie okruh ústredného vykurovania a okruh teplej úžitkovej vody. Túto činnosť umožňuje paralelné zapojenie dvoch na sebe nezávislých výmenníkov tepla.

V odovzdávacích staniciach sa najčastejšie používajú doskové alebo rúrkové výmenníky JAD.

Objektová odovzdávacia stanica

Bytová (objektová) odovzdávacia stanica je kompaktné zariadenie, ktoré zaisťuje riadenie obsluhu prívodu tepla v jednotlivom byte. Odovzdáva teplo do bytu z miestnej kotolne alebo mestskej odovzdávacej stanice napájanej z mestskej tepelnej siete. Toto riešenie poskytuje obyvateľom bytových domov individuálnu kontrolu nad využitím vykurovania a ohrevu úžitkovej vody.

Proces výmeny tepla v bytových odovzdávacích staniciach tepla prebieha v doskových spájkovaných výmenníkoch tepla. V tejto aplikácii sa používajú doskové spájkované výmenníky tepla radu L, tiež vo variantoch Luna a SafePLATE.

Plynové kotly

Plynové kotly sú vykurovacie zariadenia s vysokou účinnosťou a vysokým výkonom. Rozlišujeme niekoľko typov kotlov.

Kombinované plynové kotly sú navrhnuté tak, aby jedna jednotka mohla objekt vykurovať a zároveň zaisťovať teplú úžitkovú vodu (TUV) ohrievanú v prietokovom systéme. Pri požiadavke na teplú vodu kotol prejde do režimu ohrevu vody odobranej z odberného miesta, po chvíli sa vráti k ohrevu vody ústredného vykurovania (ÚTV).

Hlavnou úlohou jednoúčelových kotlov je ohrev vody v systéme ústredného vykurovania (ÚTV). Aby bolo možné tento typ kotla používať na ohrev teplej úžitkovej vody, musí byť vybavený zásobníkom teplej vody. Nastavenú teplotu vody udržuje rúrková špirála v ohrievači, napájaná horúcou vodou z kotla.

Obidva typy kotlov je možné vybaviť funkciou spätného získavania tepla zo spalín, dosiahnu sa tak nižšie prevádzkové náklady. Tento proces sa nazýva kondenzácia a kotly sa nazývajú kondenzačné.

Prevádzka kotla umožňuje kompaktný výmenník tepla umiestnený vo vnútri kotla. Najčastejšie sa jedná o doskový spájkovaný výmenník, ktorý ponúka vysoký komfort používania a vynikajúci výkon celého systému. Jeho kompaktné rozmery umožňujú zmenšiť veľkosť celého kotla.

Radiátory neustále preteká horúca voda s teplotou podľa nastavenia užívateľa, napr. v odovzdávacej stanici. Cirkuláciu horúcej vody zaisťuje obehové čerpadlo, ktoré do radiátora tlačí vodu. Zmena parametrov vody, najmä pokles teploty, môže spôsobiť zamrznutie vody v potrubí. Teplotu ďalej znižuje prúd studeného vzduchu, ktorý prijíma teplo z rebier radiátora. Ak sa cirkulácia zastaví, voda rýchlo stratí svoju teplotu a zamrzne. Voda zamrznutá v rúrkach ich môže poškodiť, spôsobiť zaplavenie miestnosti a následne nutnosť vykonania nevyhnutných opráv.

Na ochranu radiátorov pred prípadným zamrznutím sa používajú glykolové roztoky. Udržanie požadovaného výkonu ohrievača zaručuje glykolový výmenník. Glykolový výmenník je zariadenie, ktoré využíva roztok glykolu (etylén alebo propylén) ako pracovné médium na chladenie alebo ohrev vzduchu prúdiaceho výmenníkom tepla. Glykol sa používa na ochranu kvapaliny pred zamrznutím a následným možným poškodením výmenníka tepla. Nižšia merná tepelná kapacita glykolu zaisťuje tiež nižšiu mernú tepelnú kapacitu tohto výmenníka v porovnaní s vodným výmenníkom.

V systéme parného vykurovania sú miestnosti vykurované prostredníctvom parnej výmenníkovej stanice, v ktorej dochádza ku kondenzácii pary a ohrevu vody pre okruhy (UK) a (TUV).