Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Čistiarne odpadných vôd

Zostavy zariadení a objektov, ktoré slúžia na odstraňovanie škodlivín obsiahnutých v odpadových vodách a na neutralizáciu kalov vznikajúcich pri ich čistení.

Základnou funkciou čistiarne odpadových vôd je urýchliť prirodzené procesy, ktorými sa voda čistí.

Rozlišujeme komunálne čistiarne odpadových vôd a priemyselné čistiarne odpadových vôd. Prvé menované sú pripravené na čistenie zmiešaných domových odpadových vôd. Druhý typ je prispôsobený na čistenie odpadových vôd vznikajúcich v priemyselných procesoch. Rozlišujeme dve základné fázy spracovania odpadu – primárnu a sekundárnu. Prvá fáza čistenia, nazývaná predbežná, pozostáva z jednoduchých mechanických operácií (napr. cedenia, prevzdušňovania), a fyzikálnych procesov (napr. sedimentácia).

V priebehu týchto procesov sa z odpadových vôd odstraňujú väčšie pevné častice ako zrnité častice, olej a tuky. V druhej fáze sa na rovnaký účel využívajú biologické a chemické procesy. Z odpadových vôd sa odstraňujú znečisťujúce látky v procese biologickej oxidácie za účasti mikroorganizmov. Odpadové vody obsahujúce chemické organické zlúčeniny a ťažké kovy sa čistia pomocou fyzikálno-chemických a chemických metód. Patrí medzi ne koagulácia, neutralizácia, extrakcia, sorpcia, elektrolýza a destilácia.