Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Fermentačné komory

Miesto, kde organické látky v kale odpadových vôd podliehajú biochemickému rozkladu. K tomuto procesu dochádza pôsobením anaeróbnej fermentácie metánu.

Štatisticky je možné z 1000 m3 odpadových vôd pritekajúcich do čistiarne získať 100-200 m3 bioplynu.

Anaeróbna stabilizácia kalu z komunálnych odpadových vôd výrazne znižuje jeho škodlivosť. Počas procesu čistenia kalu z komunálnych odpadových vôd prechádza surová odpadová voda lapačom piesku, kde sú odstránené najväčšie pevné nečistoty. Neskôr je sediment s obsahom veľkého množstva organických látok odstránený v primárnej sedimentačnej nádrži. Sediment sa priamo odvádza do fermentačnej komory (WKF-u). Zostávajúce odpadové vody sa odvádzajú do komôr aktívneho kalu alebo do biologických ložísk, kde sa čistia s vzdušným kyslíkom a mikroorganizmami. Výsledný kal je vysoko hydratovaný, preto sa pred zavedením do komory WKF-u čiastočne spracováva vo filtračných lisoch. Získaný odpad sa odvádza do primárnej usadzovacej nádrže a čiastočne odvodnený kal postupuje do WKF-u, kde je priemerná skladovacia teplota 37-38 °C.

Fermentácia metánu, ku ktorej dochádza v komorách bez kyslíka, je biochemickým procesom splyňovania zložitých, multimolekulárnych organických látok. Vzniknutý bioplyn, pozostávajúci prevažne z metánu a oxidu uhličitého, stúpa do hornej časti fermentačnej komory, odkiaľ sa potrubím dopravuje do nádrží, kde sa skladuje. V komorách nie je inštalovaný výmenník tepla, ako je to pri poľnohospodárskych bioplynových staniciach. Kal sa ohrieva mimo komory vo výmenníkoch tepla ST spoločnosti Hexonic ST.