Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Supermarket

Chladiace systémy sú nevyhnutnou súčasťou inštalácií v supermarketoch. Vzhľadom na širokú škálu produktov ponúkaných vo veľkoplošných predajniach vyžaduje mnoho z nich chladiace alebo mraziace podmienky.

Každú inštaláciu chladenia je potrebné vybrať s ohľadom na individuálne potreby predajne.

Investori by mali predovšetkým venovať pozornosť nákladom a bezpečnosti inštalácie. Pre správny návrh systému je najprv potrebné stanoviť počet a rozloženie bodov, z ktorých je nutné odvádzať teplo. Najdôležitejšími bodmi sú chladené vitríny, chladiarne a klimatizačné systémy.

Spoločnosť Hexonic ponúka množstvo výmenníkov tepla, ktoré úspešne fungujú v chladiacich inštaláciách obchodov a zaručujú bezpečnú a optimalizovanú prevádzku systému.

Nepriamy systém

Nepriame chladiace systémy sa delia na dva typy okruhov – primárny okruh chladiva a jeden alebo dva sekundárne okruhy.

Nepriame chladiace systémy so sekundárnymi okruhmi sú často konštruované z kompaktných chladiacich jednotiek. Kompresor, výparník a kondenzátor sú umiestnené v strojovni vo veľkej vzdialenosti od miest, kde prebiehajú procesy chladenia a rekuperácie tepla. Tento systém umožňuje nielen znížiť spotrebu množstva primárneho chladiva, ale taktiež znižuje riziko jeho úniku. Vďaka tomu je možné v chladiacich systémoch obchodov použiť chladivá ako je napr. čpavok. Je možné tieto chladivá bez problémov použiť aj v primárnom okruhu, ktorý je umiestnený v bezpečnej a utesnenej miestnosti.

S doskovými spájkovanými výmenníkmi tepla spoločnosti Hexonic vo funkcii kondenzátorov, výparníkov a chladičov prehriatej pary je zaistená účinnosť a bezpečnosť chladiaceho systému, ktorý je umiestnený v strojovni.

Nízkoteplotné systémy

Nízkoteplotný proces odparovania vyžaduje nízke tlaky, aj keď je kondenzačný tlak na normálnej úrovni. V niektorých prípadoch je nutné oddeliť úrovne tlaku vyparovania a kondenzácie viac ako jedným stupňom kompresora. Vyplýva to zo skutočnosti, že s rastúcim tlakovým pomerom v kompresore sa zvyšuje aj teplota na jeho výstupe. Práca pri vysokej teplote skracuje životnosť a zmenšuje výkon kompresora a zvyšujú sa tak prevádzkové náklady.

Systém s nainštalovaným intercoolerom (medziladičom) využíva stupeň nepriameho odparovania na chladenie výfukových plynov z nízkotlakového kompresora. Proces podchladenia znižuje kvalitu pary na výstupe, znižuje sa tak prietok chladiva cez výparník. Následne môže systém pre požadovanú účinnosť chladenia použiť nízkotlakový kompresor. Chladivo sa po výstupe z intercoolera úplne neodparí. Zvyšok kvapaliny sa odparí po zmiešaní s horúcim výstupným plynom z nízkotlakového kompresora. Výsledkom je oveľa viac účinné chladenie plynu. Plyn z vysokotlakového kompresora je možné udržovať na prijateľnej teplote, tým sa tiež zvyšuje účinnosť kompresora.

Doskový spájkovaný výmenník tepla spoločnosti Hexonic minimalizuje teplotný rozdiel medzi odparujúcim sa a ochladeným prúdom, zvyšuje tak účinnosť systému.

Kaskádový systém pozostáva z dvoch samostatných chladiacich okruhov, v ktorých sa používa chladivo vhodné pre daný teplotný rozsah. Oba okruhy sú vzájomne prepojené nepriamym kaskádovým výmenníkom tepla, ktorý pracuje ako kondenzátor a výparník.

Vysokoteplotný okruh je chladený vzduchovým kondenzátorom a využíva kaskádový výmenník tepla ako výparník, nízkoteplotný okruh vytvára chlad v studenom výparníku a využíva ho ako kondenzátor. Výhodou tohto systému je možnosť použitia dvoch typov chladív s rozdielnym tlakom pár a výber vhodného chladiva a rozvodu oleja v kaskádovom systéme je možné vykonávať samostatne pre každý okruh.

Vďaka svojej odolnosti voči teplotným zmenám a tlakovým špičkám je doskový spájkovaný výmenník tepla, zapojený ako kaskádový výmenník, ideálnym riešením. Kvôli veľmi vysokým teplotným rozdielom, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú samotný výmenník tepla, sa odporúča pred výstupom na kondenzačnej strane nainštalovať chladič. Chladič znižuje výstupnú teplotu plynu na strane kaskádovej jednotky, energiu z prehriatia využíva na ohrev vody na vysokú teplotu.

Súčasné trendy stále viac kladú dôraz na ekologicky šetrné riešenia. Chladiace systémy založené na CO2 sa stávajú čoraz populárnejšie. Na optimalizáciu chladiacich systémov CO2 sa obvykle používajú dvojstupňové kompresorové kaskády s vyššou kritickou teplotou chladiaceho okruhu vo vysokotlakovom kompresore.