Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Tepelné elektrárne

Prevádzka tepelných elektrární a klasických elektrární je založená na podobných princípoch. Rozdiel je v tom, ako sa teplo odobrané z nízkotlakovej pary opúšťajúcej plynovú turbínu využíva vo výmenníku tepla (v kondenzátore).

V elektrárňach sa viac ako polovica tepla dodaného palivom spracováva ako odpadové teplo.

V tepelných elektrárňach sa teplo vytvorené kogeneráciou dostáva do tepelnej siete a odovzdávacích staníc umiestnených v bytových domoch. Cez tieto stanice sa teplo vedie do vnútorných inštalácií slúžiacich na vykurovanie bytov a ohrevu teplej úžitkovej vody.

Kombinovaná výroba (kogenerácia) prináša lepšie využitie paliva a menšie znečistenie životného prostredia. Technológia CHP (angl. Combined Heat and Power, pozn. prekl.) môže využívať rôzne palivá, ako fosílne, tak obnoviteľné. Používa sa už niekoľko rokov predovšetkým v priemyselných, veľkých komerčných a inštitucionálnych aplikáciách.