Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Výmenníky pre nízkotlakovú a vysokotlakovú regeneráciu

Światowa energetyka konwencjonalna dąży do poprawy efektywności wytwarzania energii elektrycznej. Trend ten jest napędzany przez rosnące ceny paliw i wpływ przemysłu energetycznego na środowisko.  

Svetová konvenčná energetika sa neustále usiluje o zlepšenie výroby elektriny. Tento trend je vynútený stále rastúcou cenou paliva a škodlivým dopadom energetiky na životné prostredie.

Pri klasickej elektrárni sa účinnosť zvyšuje predovšetkým zvýšením parametrov pary vyrobenej v kotly a pary používanej na pohon turbínového sústrojenstva. Zvýšenie účinnosti systému sa tiež dosahuje využitím mnohonásobných medzistupňových prehriatí a úpravou prietokových častí parných turbín.

Regenerácia tepla, vykonávaná pomocou regeneračných výmenníkov, je postupom zameraným na carnotizáciu termodynamického cyklu. Umožňuje to výrazné zvýšenie tepelnej účinnosti vlastného cyklu parnej elektrárne. V praxi to znamená zaradiť do systému výmenník tepla napájaný parou z prepúšťacieho ventilu turbíny. Teplo odobraté z kondenzácie pary sa odovzdáva kondenzátu. Vyššia teplota kondenzátu znižuje množstvo paliva potrebného na ohrev vody. Podľa tlaku kondenzátu delíme regeneračné výmenníky na nízkotlakové a vysokotlakové.

Napájacia voda sa najskôr ohreje kondenzátom pary odobratej z prepúšťacieho ventilu turbíny v ohrievači I, potom v ohrievači II kondenzáciou tejto pary. Za ohrievačom II je umiestnený chladič pary z prepúšťacieho ventilu III, v ktorom je napájacia voda ohriata na teplotu mierne vyššia ako je teplota nasýtenia zodpovedajúca tlaku prepúšťacej páry.