Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Polityka prywatności

Hexonic - Polityka prywatności

I. Dane osobowe

§ 1

1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych na stronie www.hexonic.com musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem strony www.hexonic.com. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z firmą Hexonic sp. z o.o. oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem strony www.hexonic.com są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

4. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest Hexonic sp. z o.o. (ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. +48 55 888 55 00, info.pl@hexonic.com), zwana dalej „Administratorem”.

2.  Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3.  Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting stronie www.hexonic.com oraz podmioty zajmujące się jej bezpieczeństwem informatycznym.

§ 3

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

2. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 4

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem strony www.hexonic.com. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

§ 5

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 6

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

 

II. Pliki cookies

§ 7

1.  Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.  Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:

 • prawidłowego działania Portalu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
 • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
 • zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
 •  marketingowych,
 • statystycznych,
 • analitycznych.

§ 8

1.  Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2.  Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

3.   Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:

 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 9

Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

 

III. Dane zawarte w logach systemowych

§ 10

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie, wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą stronę www.hexonic.com jedynie do celów technicznych oraz statystycznych.

 

IV. Środki techniczne stosowane przez Administratora

§ 11

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

V. Inne

§ 12

Z uwagi na charakter usług realizowanych za pośrednictwem strony www.hexonic.com, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 13

Administrator będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze strony www.hexonic.com. Administrator na podstawie powiązanej z numerem IP lokalizacji będzie optymalizował treść strony www.hexonic.com, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.

§ 14

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info.pl@hexonic.com