Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Oczyszczanie wody i ścieków

Zespoły urządzeń i obiektów, które służą do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz unieszkodliwiania osadów powstających w trakcie ich oczyszczania.

Podstawową funkcją oczyszczalni ścieków jest przyspieszenie naturalnych procesów, dzięki którym woda zostaje oczyszczona.

Oczyszczalnie ścieków dzielą się na oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz ścieków przemysłowych. Te pierwsze przystosowane są do oczyszczania mieszanych ścieków bytowych. Drugi rodzaj natomiast dostosowany jest do oczyszczania ścieków powstałych w wyniku prowadzonych procesów przemysłowych.

Istnieją dwa podstawowe etapy przetwarzania odpadów - pierwotny i wtórny. Pierwszy etap oczyszczania, zwany wstępnym, polega na prostych operacjach mechanicznych (np. cedzenie, aeracja) oraz procesach fizycznych (np. sedymentacja). Usuwają one ze ścieków zanieczyszczenia w postaci większych ciał stałych, cząstek ziarnistych, olei oraz tłuszczy. Drugi etap wykorzystuje równorzędnie procesy biologiczne i chemiczne. Ze ścieków usuwane zostają zanieczyszczenia w procesie biologicznego utleniania przy udziale mikroorganizmów. Ścieki zawierające chemiczne związki organiczne, metale ciężkie oczyszczane są za pomocą metody fizyczno-chemicznej jak i chemicznej. Zalicza się do nich koagulację, neutralizację, ekstrakcję, sorpcję, elektrolizę i destylację.