Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Ciepłownictwo

Dział energetyki zapewniający dostawy ciepła z ciepłowni lub elektrociepłowni do scentralizowanych systemów ciepłowniczych.

Ciepło z elektrociepłowni zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz, co ważne dla jakości powietrza w mieście, niższą emisję spalin.

System ciepłowniczy ma trzy główne elementy składowe: źródło ciepła, jakim jest elektrociepłownia lub ciepłownia, sieć ciepłowniczą, za pomocą której gorąca woda lub para wodna przesyłane są do odbiorców oraz węzły cieplne odbierające ciepło w budynkach. Ciepło systemowe trafia codziennie do milionów odbiorców. Firma Hexonic ma w tym swój udział. Jako dostawca wymienników ciepła zaopatrujemy większość przedsiębiorstw energetyki cieplnej w Polsce. Nasze wymienniki pracują również w największych światowych systemach ciepłowniczych.

Najczęściej wykorzystywanymi w węzłach cieplnych urządzeniami są wymienniki płytowe lutowane jako urządzenia niezawodne, trwałe, a przede wszystkim posiadające bardzo bogaty typoszereg. Umożliwia to ich zastosowanie zarówno w małych, mieszkaniowych stacjach, jak i węzłach obsługujących budynki wielorodzinne i użyteczności publicznej. Węzły cieplne mogą być również wykonane z zastosowaniem wymienników płaszczowo-rurowych, takich jak JAD czy HAD.

Jednofunkcyjny węzeł cieplny

Węzły cieplne to układy znajdujące się na styku miejskiej sieci ciepłowniczej i instalacji wewnątrz budynku.

Jednym z rodzajów węzłów jest węzeł jednofunkcyjny. W odróżnieniu od węzła dwufunkcyjnego, pracuje on wyłącznie na potrzeby jednego obiegu odbiorczego, najczęściej centralnego ogrzewania (c.o), bądź też zasila mieszkaniowe węzły cieplne (inaczej zwane stacjami mieszkaniowymi, logotermami, mini węzłami). Ciepła woda użytkowa (c.w.u) jest w tej sytuacji ogrzewana za pomocą indywidualnych źródeł ciepła, np. kotłów gazowych, przy wykorzystaniu zasobnika c.w.u z wężownicą lub za pośrednictwem mini węzłów przekierowujących ciepło z węzła zbiorczego na potrzeby c.o i c.w.u w indywidualnych lokalach.

Zadaniem jednofunkcyjnego węzła cieplnego jest transfer ciepła z sieci ciepłowniczej do sieci centralnego ogrzewania w budynku za pośrednictwem płytowego bądź płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła. Uzyskuje się dzięki temu bezpieczniejszą dla użytkownika końcowego, niższą temperaturę i ciśnienie w instalacji niż panujące w sieci ciepłowniczej.
Szeroka gama produktów firmy Hexonic pozwala na dobór wymienników praktycznie do każdego rozmiaru węzła cieplnego. W aplikacji tej stosowane są płytowe lutowane wymienniki ciepła z serii L, także w opcji Luna lub SafePLATE lub płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła typu JAD i HAD.

Dwufunkcyjny węzeł cieplny

Ciepło z sieci ciepłowniczej przekazywane jest do instalacji wewnątrz budynku za pomocą węzła cieplnego.

Rodzajem takiego węzła jest węzeł dwufunkcyjny. W odróżnieniu od węzła jednofunkcyjnego jego rolą jest zaopatrywanie w ciepło dwóch obiegów grzewczych, najczęściej obiegu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jest to możliwe dzięki połączeniu w układzie równoległym dwóch pracujących niezależnie wymienników ciepła.

Najczęściej stosowanymi wymiennikami w węzłach ciepła są wymienniki płytowe lub płaszczowo-rurowe typu JAD.

Mieszkaniowy węzeł cieplny

Węzeł mieszkaniowy, nazywany także mini węzłem, stacją mieszkaniową czy logotermą, jest kompaktowym urządzeniem zapewniającym obsługę cieplną w pojedynczym lokalu mieszkalnym. Przekazuje on ciepło z lokalnej kotłowni lub z węzła cieplnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej do lokalu. Takie rozwiązanie daje mieszkańcom budynków wielorodzinnych indywidualną kontrolę nad sposobem korzystania z ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Proces wymiany ciepła w mini węzłach cieplnych zachodzi za pomocą płytowych lutowanych wymienników ciepła. W aplikacji tej znajdują zastosowanie wymienniki płytowe lutowane z serii L, także w opcji Luna i SafePLATE.

Kotły gazowe

Kotły gazowe to urządzenia grzewcze, które charakteryzują się wysoką efektywnością i wydajnością. Rozróżniamy kilka rodzajów kotłów.

Kotły gazowe dwufunkcyjne zostały zaprojektowane tak, aby jedna jednostka mogła ogrzewać budynek i zapewnić ciepłą wodę użytkową (c.w.u) podgrzewaną w systemie przepływowym. W przypadku zapotrzebowania na ciepłą wodę kocioł przełączy się na tryb podgrzewania wody czerpanej z punktu poboru, po chwili wracając do ogrzewania wody centralnego ogrzewania (c.o).

Podstawowym zadaniem kotłów jednofunkcyjnych jest ogrzewanie wody w instalacji c.o. Aby wykorzystać ten rodzaj kotła do podgrzewania c.w.u, należy wyposażyć go w podgrzewacz pojemnościowy. Znajdująca się w podgrzewaczu wężownica, zasilana gorącą wodą z kotła, utrzymuje zadaną temperaturę wody.

Oba rodzaje kotłów mogą być wyposażone w funkcję odzysku ciepła ze spalin, uzyskując przez to niższe koszty eksploatacji. Zjawisko to nazywane jest kondensacją, a kotły noszą nazwę kotłów kondensacyjnych.

Działanie kotła możliwe jest dzięki umieszczonemu wewnątrz kompaktowemu wymiennikowi ciepła. Jest to najczęściej wymiennik płytowy lutowany. Zapewnia on wysoki komfort użytkowania i znakomitą wydajność całego systemu. Jego kompaktowe rozmiary umożliwiają ograniczenie wymiarów całego kotła.

Przez nagrzewnice stale przepływa ciepła woda przygotowana zgodnie z nastawami użytkownika, np. w węźle cieplnym. Obieg ciepłej wody możliwy jest dzięki zastosowaniu pompy obiegowej, która tłoczy wodę do nagrzewnicy. Zmiana parametrów wody, a w szczególności spadek temperatury, może spowodować, że woda w rurkach zamarznie. Temperaturę dodatkowo obniża strumień zimnego powietrza, odbierający ciepło z ożebrowania w nagrzewnicy. W przypadku zatrzymania się obiegu woda szybko traci swoją temperaturę i zamarza. Zamarznięta woda wewnątrz rurek może je uszkodzić, powodując tym samym zalanie pomieszczenia oraz konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych.

Aby zabezpieczyć nagrzewnicę przed ewentualnym zamarznięciem wykorzystuje się roztwory glikoli. Utrzymanie pożądanej mocy nagrzewnicy gwarantuje wymiennik glikolowy. Wymiennik glikolowy to urządzenie wykorzystujące roztwór glikoli (etylenowego lub propylenowego) jako robocze medium przy ochładzaniu lub ogrzewaniu powietrza przepływającego przez wymiennik ciepła. Glikol jest stosowany w celu ochrony cieczy przed zamarzaniem i związanym z tym możliwym uszkodzeniem wymiennika ciepła. Jego niższe ciepło właściwe skutkuje obniżeniem parametrów wymiennika w stosunku do wymiennika wodnego.

W systemie ogrzewania parowego pomieszczenia wyposażone są w grzejnik, który jest podłączony do źródła pary pod niskim ciśnieniem (kotła). Para wchodząca do odbiornika ciepła skrapla się i oddaje utajone ciepło, powracając do wody w stanie ciekłym. Grzejnik z kolei ogrzewa powietrze w pomieszczeniu. Woda kondensująca wraca do kotła grawitacyjnie lub za pomocą pompy, aby ponownie się nagrzać.

Wysokie budynki wykorzystują niską gęstość pary, aby uniknąć nadmiernego ciśnienia wymaganego do cyrkulacji gorącej wody z kotła zamontowanego w piwnicy. W systemach przemysłowych para technologiczna wykorzystywana jest do wytwarzania energii lub do ogrzewania pomieszczeń.